acb
accredited certification body
Info-linka:
032 65 26 423
Objednávka

MANAŽÉRSKE SYSTÉMY

POSKYTUJEME KOMPLEXNÉ SLUŽBY
V OBLASTI CERTIFIKÁCIÍ MANAŽÉRSKYCH
SYSTÉMOV PODĽA NORIEM ISO 9001,
ISO 14001 A ISO 45001

AUDÍTORSKÁ ČINNOSŤ A CERTIFIKÁCIE MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV

Certifikačný orgán ACB pôsobí v rámci spoločnosti ACB, s. r. o., založenej dňa 3. 12. 2004 so sídlom v Trenčíne a zapísanej do obchodného registra na Okresnom súde v Trenčíne dňa 3. 12. 2004, oddiel Sro, vložka 15180/R.
Hlavným predmetom činnosti Certifikačného orgánu ACB je poskytovanie komplexných služieb v oblasti certifikácií manažérskych systémov ako akreditovanej činnosti.
V rámci neakreditovanej činnosti spoločnosť ACB, s. r. o. poskytuje služby v oblasti organizovania školení, kurzov, seminárov, ekonomické a technické poradenstvo v organizačných, technických a ekonomických oblastiach (analýza a meranie práce, pracovných miest a výkonov a zlepšovanie procesov).

STN EN ISO 9001

Manažérsky systém orientovaný na kvalitu poskytovaných produktov a služieb procesným prístupom.
STN EN ISO 14001

Manažérsky systém na plánovanie, realizáciu, kontrolu a zlepšovanie environmentálnej politiky v podnikaní.
STN ISO 45001

Manažérsky systém na riadenie BOZP a zlepšovanie bezpečnosti a výkonnosti zamestnancov.

AKREDITÁCIA
CERTIFIKAČNÉHO ORGÁNU ACB

AKREDITÁCIA JE VYKONANÁ SLOVENSKOU NÁRODNOU AKREDITAČNOU SLUŽBOU (SNAS) A JE UDELENÁ PODĽA AKREDITAČNEJ SCHÉMY SLOVENSKEJ REPUBLIKY A V SÚLADE S POŽIADAVKAMI MEDZINÁRODNEJ NORMY ISO/IEC 17021-1: 2015 (Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov manažérstva).

SNAS JE SIGNATÁROM MNOHOSTRANNEJ DOHODY EA (EURÓPSKA SPOLUPRÁCA PRE AKREDITÁCIU) O VZÁJOMNOM UZNÁVANÍ A MNOHOSTRANNEJ DOHODY IAF (MEDZINÁRODNÉ FÓRUM PRE AKREDITÁCIU) O VZÁJOMNOM UZNÁVANÍ.
CERTIFIKÁT UDELENÝ NAŠOU SPOLOČNOSŤOU MÁ MEDZINÁRODNÚ PLATNOSŤ.

OSVEDČENIA O AKREDITÁCII CERTIFIKAČNÉHO ORGÁNU ACB

Pod reg. číslom 182/Q-028 ako subjekt, certifikujúci systémy manažérstva kvality v zmysle požiadaviek medzinárodnej normy ISO 9001: 2008 a ISO 9001: 2015 v rozsahu podľa EA-kódov uvedených v prílohe osvedčenia Q-028.

Pod reg. číslom 182/R-031 ako subjekt, certifikujúci systémy environmentálneho manažérstva v zmysle požiadaviek normy ISO 14001: 2004 a ISO 14001: 2015 v rozsahu podľa EA-kódov uvedených v prílohe osvedčenia R-031.

Pod reg. číslom 182/R-032 ako subjekt, certifikujúci systémy manažérstva BOZP v zmysle normy ISO 45001: 2018 (ako náhrada normy OHSAS 18001: 2007) v rozsahu podľa EA-kódov uvedených v prílohe osvedčenia R-032.

AKREDITOVANÉ CERTIFIKAČNÉ SLUŽBY

CERTIFIKÁCIE SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA KVALITY
podľa normy ISO 9001: 2015
CERTIFIKÁCIE SYSTÉMOV ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA
podľa normy ISO 14001: 2015
CERTIFIKÁCIE SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA BOZP podľa
normy ISO 45001: 2018 (nahrádza OHSAS 18001: 2007)
ĎALŠIE CERTIFIKAČNÉ SLUŽBY

Certifikácie systémov manažérstva kontinuity ISO 22301: 2012 BCM
(Business Continuity Management)

Manažérstvo služieb – Požiadavky na systém manažérstva služieb
STN ISO/IEC 20000-1

AS9110 Aerospace Standard - Maintenance Organizations
AS9120 Quality Management System

NAŠE NAJSILNEJŠIE STRÁNKY


Sme tím, ktorý sa svojimi praktickými skúsenosťami snaží o napredovanie spoločností, zaujmajúcich sa o certifikáciu systémov manažérstva, na zlepšenie kvality, prosperity, vybudovania firemnej kultúry a na upevnenie svojich vzťahov s dodávateľmi a zákazníkmi. Snažíme sa, aby certifikačné služby boli v súlade s normami, podľa ktorých certifikujeme, aby naši zamestnanci pružne a rýchlo reagovali na požiadavky našich klientov a aby skúsenosti, ktoré máme z dokonalej znalosti slovenského trhu boli transformované do spokojnosti všetkých, ktorí majú záujem o naše služby.

VEREJNÉ VYHLÁSENIE O NESTRANNOSTI

Certifikačný orgán ACB verejne vyhlasuje, že chápe dôležitosť nestrannosti pri vykonávaní činností súvisiacich s certifikáciou systémov manažérstva, riadi možný vznik konfliktu záujmov a zabezpečuje objektivitu činností súvisiacich s certifikáciou systémov manažérstva. Možné riziko vzniku konfliktu záujmov vyvolaných certifikačnou činnosťou riadi Certifikačný orgán ACB.

OCHRANA DÔVERNOSTI INFORMÁCIÍ


Certifikačný orgán ACB a zúčastnené osoby sú písomne zaviazané zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, údajoch a postupoch, s ktorými prišli do styku v certifikačnom procese.

ODVOLANIA A SŤAŽNOSTI

Certifikačný orgán ACB v záujme zachovania svojho dobrého mena ako základnej podmienky jeho obchodnej politiky zodpovedá za všetky rozhodnutia na všetkých úrovniach procesu vybavovania odvolaní. Bezodkladne ustanoví komisiu na objektívne vyriešenie odvolania a zabezpečí, aby sa osoby angažované v procese vybavovania odvolania líšili od osôb, ktoré vykonávali audity a prijímali rozhodnutia o certifikácii u klienta, ktorý odvolanie podal. Sťažnosti voči činnosti Certifikačného orgánu ACB sa spravidla uplatňujú písomnou formou a všetky prijaté sťažnosti sa evidujú a vybavujú v lehote do 30 dní.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

POŠTOVÁ ADRESA

ACB, s.r.o.
Na Vinohrady 1798/12
911 05 Trenčín - Zlatovce

KONTAKTNÝ FORMULÁR

E-mailová adresa chýba, alebo má neplatný tvar!

Napíšte text vašej správySEKRETARIÁT ACB, s.r.o.

032 65 26 423
acb@acbtn.sk
KONATEĽ ACB, s.r.o.

0903 401 964
konatel@acbtn.sk
RIADITEĽ CO ACB

0903 401 964
riaditel@acbtn.sk
OBCHODNÝ MANAŽÉR

0911 800 423
obchod@acbtn.sk
MANAŽÉR CERTIFIKÁCIÍ

0911 781 818
certifikacie@acbtn.sk
FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO: 36 340 278
DIČ / IČ DPH: 2021910836 / SK2021910836
BANKA: SLSP, č. ú: 0273389293 / 0900
IBAN: SK20 0900 0000 0002 7338 9293

Certifying Authority ACB - CO ACB Copyright © 2005-2021. Aktualizované 16.1. 2022
Optimalizované pre prehliadače Microsoft Edge, Firefox, Chrome a Opera. Designed by rudo.dca@gmail.com

NÁVŠTEVNOSŤ