CERTIFIKÁCIE MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV
E N  I S O  9 0 0 1 :  2 0 1 5
E N  I S O  1 4 0 0 1 :  2 0 1 5
O H S A S  1 8 0 0 1 :  2 0 0 7
I N T E G R O V A N Ý
M A N A Ž É R S K Y  S Y S T É M
Akreditovaná certifikačná spoločnosť ACB
Školenie na normy STN EN ISO 9001: 2016, STN EN ISO 14001: 2016 a STN EN ISO 19011: 2012 sa uskutoční dňa 20.6.2017 v Trenčíne. Pre viac informácií kontaktujte obchod@acbtn.sk.
Copyright © 2005-2017 All Rights Reserved - Certifying Authority ACB - acbtn.sk  *  Designed by rddca@centrum.sk  *  Aktualizované 2.6.2017