CERTIFIKÁCIE MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV

POSKYTUJEME KOMPLEXNÉ SLUŽBY V OBLASTI CERTIFIKÁCIÍ MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV PODĽA MEDZINÁRODNÝCH NORIEM ISO 9001, ISO 14001 A ISO 45001 - ČÍTAJTE VIAC V PROFILE ACB

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY - ISO 9001
Najčastejšie využívaný manažérsky systém orientovaný na kvalitu poskytovaných produktov, alebo služieb prostredníctvom tzv. procesného prístupu. Je to riadenie organizácie za účelom trvalého zlepšovania a zvyšovania spokojnosti zákazníkov pri splnení požiadaviek, určených touto normou. Systém zároveň vytvára základnú štruktúru pre účinnú integráciu ďalších manažérskych systémov - environmentálny manažérsky systém a systém manažérstva BOZP, (tzv. integrovaný manažérsky systém).SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA - ISO 14001
Je to časť celkového manažérstva organizácie, ktorá je potrebná k plánovaniu, realizácii, kontrole a ďalšiemu zlepšovaniu environmentálnej politiky. Medzinárodné normy pre oblasť environmentálneho manažérstva poskytujú prvky efektívneho systému a pomáhajú organizáciám dosiahnuť environmentálne a finančné ciele. Normy zahŕňajú široký rozsah environmentálnych disciplín, vrátane základného systému riadenia, auditu, vyhodnotenia plnenia, označovania a stanovenia životného cyklu.

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP - ISO 45001
Tento systém riadi riziká BOZP a zlepšuje bezpečnosť a výkonnosť organizácie. Manažérstvo bezpečnej prevádzky v sebe zahŕňa priradenie rovnakej priority k BOZP ako k ostatným aspektom organizácie a musí byť vykonávané tak, aby sa zvyšovala bezpečnosť zamestnancov. Požiadavky BOZP musia byť integrované do etapy návrhu a konštrukcie výrobku či služby a musia poskytnúť informácie ako bezpečne vykonávať činnosť v systéme ČLOVEK - STROJ - PROSTREDIE.INTEGROVANÝ MANAŽÉRSKY SYSTÉM
Zlúčenie všetkých troch systémov do jedného pre účel vytvorenia efektívneho manažérskeho systému prostredníctvom účinnej integrácie troch manažérskych systémov - systému manažérstva kvality, systému environmentálneho manažérstva a systému manažérstva BOZP, tzv. Integrovaný manažérsky systém.

AUDÍTORSKÁ ČINNOSŤ A CERTIFIKÁCIE MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV
Certifikačný orgán ACB pôsobí v rámci spoločnosti ACB, s.r.o., založenej dňa 3.12.2004 so sídlom v Trenčíne a zapísanej do obchodného registra na Okresnom súde v Trenčíne dňa 3.12.2004, oddiel Sro, vložka 15180/R.
Hlavným predmetom činnosti Certifikačného orgánu ACB je poskytovanie komplexných služieb v oblasti certifikácií manažérskych systémov ako akreditovanej činnosti.

V rámci neakreditovanej činnosti spoločnosť ACB, s.r.o. poskytuje služby v oblasti organizovania školení, kurzov, seminárov, ekonomické a technické poradenstvo v organizačných, technických a ekonomických oblastiach (analýza a meranie práce, pracovných miest a výkonov a zlepšovanie procesov).

AKREDITOVANÉ CERTIFIKAČNÉ SLUŽBY


CERTIFIKÁCIE SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA KVALITY podľa normy
ISO 9001: 2008 a ISO 9001: 2015

CERTIFIKÁCIE SYSTÉMOV ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA
podľa normy ISO 14001: 2004 a ISO 14001: 2015

CERTIFIKÁCIE SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA BOZP podľa normy
ISO 45001: 2018 (nahrádza OHSAS 18001: 2007)
ĎALŠIE CERTIFIKAČNÉ SLUŽBY

Certifikácie systémov manažérstva kontinuity ISO 22301: 2012 BCM
(Business Continuity Management)

Manažérstvo služieb – Požiadavky na systém manažérstva služieb
STN ISO/IEC 20000-1

AS9110 Aerospace Standard - Maintenance Organizations
AS9120 Quality Management System

NAŠE NAJSILNEJŠIE STRÁNKY


Sme tím, ktorý sa svojimi praktickými skúsenosťami snaží o napredovanie spoločností, zaujmajúcich sa o certifikáciu systémov manažérstva, na zlepšenie kvality, prosperity, vybudovania firemnej kultúry a na upevnenie svojich vzťahov s dodávateľmi a zákazníkmi. Snažíme sa, aby certifikačné služby boli v súlade s normami, podľa ktorých certifikujeme, aby naši zamestnanci pružne a rýchlo reagovali na požiadavky našich klientov a aby skúsenosti, ktoré máme z dokonalej znalosti slovenského trhu boli transformované do spokojnosti všetkých, ktorí majú záujem o naše služby.

VEREJNÉ VYHLÁSENIE O NESTRANNOSTI

Certifikačný orgán ACB verejne vyhlasuje, že chápe dôležitosť nestrannosti pri vykonávaní činností súvisiacich s certifikáciou systémov manažérstva, riadi možný vznik konfliktu záujmov a zabezpečuje objektivitu činností súvisiacich s certifikáciou systémov manažérstva. Možné riziko vzniku konfliktu záujmov vyvolaných certifikačnou činnosťou riadi Certifikačný orgán ACB.
ODVOLANIA A SŤAŽNOSTI

Certifikačný orgán ACB v záujme zachovania svojho dobrého mena ako základnej podmienky jeho obchodnej politiky zodpovedá za všetky rozhodnutia na všetkých úrovniach procesu vybavovania odvolaní. Bezodkladne ustanoví komisiu na objektívne vyriešenie odvolania a zabezpečí, aby sa osoby angažované v procese vybavovania odvolania líšili od osôb, ktoré vykonávali audity a prijímali rozhodnutia o certifikácii u klienta, ktorý odvolanie podal. Sťažnosti voči činnosti Certifikačného orgánu ACB sa spravidla uplatňujú písomnou formou a všetky prijaté sťažnosti sa evidujú a vybavujú v lehote do 30 dní.
OCHRANA DÔVERNOSTI INFORMÁCIÍ

Certifikačný orgán ACB a zúčastnené osoby sú písomne zaviazané zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, údajoch a postupoch, s ktorými prišli do styku v certifikačnom procese.


AKREDITÁCIA
CERTIFIKAČNÉHO ORGÁNU ACB
AKREDITÁCIA JE VYKONANÁ SLOVENSKOU NÁRODNOU AKREDITAČNOU SLUŽBOU (SNAS) A JE UDELENÁ PODĽA AKREDITAČNEJ SCHÉMY SLOVENSKEJ REPUBLIKY A V SÚLADE S POŽIADAVKAMI MEDZINÁRODNEJ NORMY ISO/IEC 17021-1: 2015 (Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov manažérstva).

SNAS JE SIGNATÁROM MNOHOSTRANNEJ DOHODY EA (EURÓPSKA SPOLUPRÁCA PRE AKREDITÁCIU) O VZÁJOMNOM UZNÁVANÍ A MNOHOSTRANNEJ DOHODY IAF (MEDZINÁRODNÉ FÓRUM PRE AKREDITÁCIU) O VZÁJOMNOM UZNÁVANÍ.
CERTIFIKÁT UDELENÝ NAŠOU SPOLOČNOSŤOU MÁ MEDZINÁRODNÚ PLATNOSŤ.
Certifikačný orgán ACB je akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou:
Pod reg. číslom 182/Q-028 ako subjekt, certifikujúci systémy manažérstva kvality v zmysle požiadaviek medzinárodnej normy ISO 9001: 2008 a ISO 9001: 2015 v rozsahu podľa EA-kódov uvedených v prílohe osvedčenia Q-028.
Pod reg. číslom 182/R-031 ako subjekt, certifikujúci systémy environmentálneho manažérstva v zmysle požiadaviek normy ISO 14001: 2004 a ISO 14001: 2015 v rozsahu podľa EA-kódov uvedených v prílohe osvedčenia R-031.
Pod reg. číslom 182/R-032 ako subjekt, certifikujúci systémy manažérstva BOZP v zmysle požiadaviek normy OHSAS 18001: 2007 (nahradená normou ISO 45001: 2018) v rozsahu podľa EA-kódov uvedených v prílohe osvedčenia R-032.

KONTAKTNÝ FORMULÁR
POŠTOVÁ ADRESA

ACB, s.r.o.
Na Vinohrady 1798/12
911 05 Trenčín - Zlatovce
SEKRETARIÁT ACB, s.r.o.

032 65 26 423
acbtn@mail.t-com.sk
KONATEĽ ACB, s.r.o.

0903 401 964
konatel@acbtn.sk
RIADITEĽ CO ACB

0903 401 964
riaditel@acbtn.sk
OBCHODNÝ MANAŽÉR

0911 800 423
obchod@acbtn.sk
MANAŽÉR CERTIFIKÁCIÍ

0911 781 818
certifikacie@acbtn.sk
FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO: 36 340 278
DIČ / IČ DPH: 2021910836 / SK2021910836
BANKA: SLSP, č. ú: 0273389293 / 0900
IBAN: SK20 0900 0000 0002 7338 9293